Habarlar

Habarlar

 • Ace Biomedical: Çuň guýy plitalarynyň ygtybarly üpjünçisi

  Ace Biomedical: Çuň guýy plitalarynyň ygtybarly üpjünçisi

  Çuň guýy plitalary biotehnologiýa, genomika, neşe serişdeleriniň tapylmagy we kliniki anyklaýyş ýaly dürli ugurlarda nusga saklamak, gaýtadan işlemek we derňemek üçin giňden ulanylýar.Olara çydamly, syzdyryjy, dürli gurallar bilen sazlaşykly we himiki serişdelere we temperaturanyň üýtgemegine çydamly bolmaly ...
  Koprak oka
 • Önümlerimiziň hili köp müşderilerden oňyn seslenme aldy

  Önümlerimiziň hili köp müşderilerden oňyn seslenme aldy

  Önümlerimiziň hili köp müşderilerden oňyn seslenme aldy.Suzhou Ace Biomedical Technology Co., Ltd.-de müşderilerimize ýokary hilli laboratoriýa materiallary bilen üpjün edýändigimize buýsanýarys.Turbanyň maslahatlaryndan we mikroplatlaryndan PCR plitalaryna, PCR turbalaryna we plastmassa reagent çüýşelerine, ou ...
  Koprak oka
 • “Ace Biomedical” laboratoriýa we lukmançylyk taýdan ulanmak üçin täze turba maslahatlaryny hödürledi

  “Ace Biomedical” laboratoriýa we lukmançylyk taýdan ulanmak üçin täze turba maslahatlaryny hödürledi

  Qualityokary hilli bir gezek ulanylýan lukmançylyk we laboratoriýa plastmassa sarp ediş materiallaryny öňdebaryjy üpjün ediji bolan “Suzhou Ace Biomedical Technology Co., Ltd.” dürli amaly programmalar üçin täze turbageçiriji maslahatlarynyň başlandygyny habar berdi.Turbanyň maslahatlary biologiýada, medisinada takyk mukdarda suwuklyklary geçirmek üçin möhüm gurallardyr ...
  Koprak oka
 • Ro Christmasdestwo ýörite teklibi: Productshli önümlerde 20% arzanladyş

  Ro Christmasdestwo ýörite teklibi: Productshli önümlerde 20% arzanladyş

  Ro Christmasdestwo ýörite teklibi: Suzhou Ace Biomedical Technology Co., Ltd-de ähli önümlere 20% arzanladyş Dynç alyş möwsümi geldi, halaýan önümleriňizde ajaýyp şertnamalar we arzanladyşlardan has gowy bellemegiň haýsy usuly bar?Suzhou Ace Biomedical Technology Co., Ltd-de, ann-a begenýäris ...
  Koprak oka
 • Plastiki vs aýna reagent çüýşeler: artykmaçlyklary we kemçilikleri

  Plastiki vs aýna reagent çüýşeler: artykmaçlyklary we kemçilikleri

  Plastiki vs. Aýna reagent çüýşeleri: artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri Reagentleri saklamak we daşamak, laboratoriýa ulanmak ýa-da senagat önümleri üçin bolsun, konteýner saýlamak möhümdir.Köplenç ulanylýan reagent çüýşeleriň iki esasy görnüşi bar: plastmassa (PP we HDPE) we aýna.Her görnüşde ...
  Koprak oka
 • Reagent çüýşelerimiziň esasy goşundylary haýsylar?

  Reagent çüýşelerimiziň esasy goşundylary haýsylar?

  Reagent çüýşelerimiziň esasy goşundylary haýsylar?Laboratoriýa sarp ediş materiallaryny öňdebaryjy üpjün ediji hökmünde Suzhou Ace Biomedical Technology Co., Ltd. gözlegçileriň we alymlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Plastiki reagent çüýşelerimiziň möhüm bölegi ...
  Koprak oka
 • Turbalar barada maslahatlar: Pipette başdan geçirmeleriňiz üçin ajaýyp ýoldaş saýlamak üçin giňişleýin gollanma

  Turbalar barada maslahatlar: Pipette başdan geçirmeleriňiz üçin ajaýyp ýoldaş saýlamak üçin giňişleýin gollanma

  Turbalar barada maslahatlar: Pipette başdan geçirmeleriňiz üçin iň oňat ýoldaş saýlamak üçin giňişleýin gollanma, kelläňizi turbanyň maslahatlary dünýäsine çümdürmäge taýynmy?Indi seretme!Laboratoriýa guru ýa-da bilesigeliji täzeje bolsaňyzam, dogry turbanyň maslahatlaryny saýlamak gaty möhümdir ...
  Koprak oka
 • Çuň guýy tabaklaryna düşünmek: Giňişleýin gollanma

  Çuň guýy tabaklaryna düşünmek: Giňişleýin gollanma

  Çuň guýy plitalaryna düşünmek: Suzhou ACE Biomedical Technology Co., Ltd.-de giňişleýin gollanma, size çuňňur guýy tabaklarynda iň düşnükli maglumatlary bermegi maksat edinýäris, habarly karar bermek üçin zerur bilimleriňiziň bardygyny üpjün edýäris. ...
  Koprak oka
 • Turbany özleşdirmek boýunça maslahatlar: Laboratoriýada takyklygy we netijeliligi ýokarlandyrmak

  Turbany özleşdirmek boýunça maslahatlar: Laboratoriýada takyklygy we netijeliligi ýokarlandyrmak

  Turbany özleşdirmek boýunça maslahatlar: Suzhou ACE Biomedical Technology Co., Ltd.-de laboratoriýada takyklygy we netijeliligi ýokarlandyrmak, turbageçirijileriň laboratoriýa amallarynda möhüm rol oýnaýandygyna düşünýäris.Turbalar maslahatlary bu prosesiň möhüm bölegi bolup, ep-esli täsir edýär ...
  Koprak oka
 • Sorag-jogap: Suzhou Ace Biomedical Technology Co., Ltd & IVD

  Sorag-jogap: Suzhou Ace Biomedical Technology Co., Ltd & IVD

  Biziň kompaniýamyz - Suzhou Ace Biomedical Technology Co., Ltd., IVD barlaghanalary üçin ýokary hilli sarp ediş önümlerini öndürmäge bagyşlanýar.Esasy innowasiýa, ygtybarly üpjünçilik zynjyry, özleşdirme, biosfera standartlary, innowasiýa güýji, daşky gurşaw jogapkärçiligi, geljek ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/15