Turbanyň maslahaty
96 Tegelek guýy
Tekan Maka Maslahat

üpjün ederis
elmydama aliň gowusy
Netijeler

Iň täze önüm katalogyny alyňGO

♦ Suzhou ACE Biomedical Technology Co., Ltd. hassahanalara, klinikalara, anyklaýyş laboratoriýalaryna we durmuş ylmy barlag laboratoriýalaryna ýokary hilli bir gezek ulanylýan lukmançylyk we laboratoriýa plastmassa sarp ediş materiallaryny hödürlemäge bagyşlanan ygtybarly we tejribeli kompaniýa.

Life Durmuş ylmy plastmassany gözlemek we ösdürmek boýunça tejribämiz bilen innowasiýa, ekologiýa taýdan arassa we ulanyjylara amatly biomedikal sarp ediş önümlerini öndürmek bilen buýsanýarys.Önümlerimiziň ähli görnüşi, iň ýokary arassaçylyk we hil derejesini üpjün edýän 100,000 arassa otagda öz synpymyzda öndürilýär.

kompaniýa hakda has giňişleýin biliň
5
202203020941428b353d95fed34d65823ed64b4092706a

gözläňesasy hyzmatlar

Qualityokary hilli lukmançylyk we biolab böleklerinde ýöriteleşmek

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

 • Döredileli bäri, ACE müşderilerimize has ýokary lukmançylyk we laboratoriýa sarp ediş önümlerini öndürmäge we üpjün etmäge borçlandy.
 • 1. Ösen önümçilik tehnologiýasy bilen üpjün ediň
 • 2. Bäsdeşlik sitatasyny teklip ediň
 • 3. Satuwdan soň ajaýyp hyzmat beriň
 • Productshli önümlerimiz tejribeli inersenerler tarapyndan taýýarlanyldy.
 • 20-den gowrak ýurtda müşderilerimiz.

OEMHYZMAT WE AWTOMASI .A

iň soňkyhabarlar

has giňişleýin gör
 • näme üçin turba maslahatlary ...

  Süzgüçli turbalar maslahatlary birnäçe sebäplere görä gözlegçileriň we alymlaryň arasynda has meşhur boldy: am Hapalanmagyň öňüni almak: Turbanyň uçlaryndaky süzgüçler aerozollaryň, damjalaryň we hapalaýjylaryň turba girmeginiň öňüni alýar, şeýlelik bilen b nusgasyndaky hapalanma töwekgelçiligini azaldýar ...
  Koprak oka
 • Meşhur marka Liq ...

  Bazarda suwuk işleýän robotlaryň köp markasy bar.Meşhur markalaryň käbiri: Hamilton Robotics Tecan Beckman Coulter Agilent Technologies Eppendorf PerkinElmer Gilson Termo Fisher Scientific Labcyte Andrew Alliance Markanyň saýlanylmagy faktorlara bagly bolup biler ...
  Koprak oka
 • Täze Çuň Pla ...

  Laboratoriýa enjamlaryny we çözgütlerini öňdebaryjy üpjün ediji bolan Suzhou ACE Biomedical Technology Co., Ltd ýokary geçişli barlag üçin täze “Deep Well Plate” -iň işe girizilendigini habar berýär.Döwrebap laboratoriýanyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredilen “Deep Well Plate” nusga ýygnamak üçin has oňat çözgüt hödürleýär ...
  Koprak oka