Turbanyň maslahaty
96 Tegelek guýy
banner-3

üpjün ederis
elmydama aliň gowusy
Netijeler

Iň täze önüm katalogyny alyňGO

♦ Suzhou ACE Biomedical Technology Co., Ltd. hassahanalara, klinikalara, anyklaýyş laboratoriýalaryna we durmuş ylmy barlag laboratoriýalaryna ýokary hilli bir gezek ulanylýan lukmançylyk we laboratoriýa plastmassa sarp ediş materiallaryny hödürlemäge bagyşlanan ygtybarly we tejribeli kompaniýa.

Life Durmuş ylmy plastmassany gözlemek we ösdürmek boýunça tejribämiz bilen innowasiýa, ekologiýa taýdan arassa we ulanyjylara amatly biomedikal sarp ediş önümlerini öndürmek bilen buýsanýarys.Önümlerimiziň ähli görnüşi, iň ýokary arassaçylyk we hil derejesini üpjün edýän 100,000 arassa otagda öz synpymyzda öndürilýär.

kompaniýa hakda has giňişleýin biliň
5
202203020941428b353d95fed34d65823ed64b4092706a

gözläňesasy hyzmatlar

Qualityokary hilli lukmançylyk we biolab böleklerinde ýöriteleşmek

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

 • Döredileli bäri, ACE müşderilerimize has ýokary lukmançylyk we laboratoriýa sarp ediş önümlerini öndürmäge we üpjün etmäge borçlandy.
 • 1. Ösen önümçilik tehnologiýasy bilen üpjün ediň
 • 2. Bäsdeşlik sitatasyny teklip ediň
 • 3. Satuwdan soň ajaýyp hyzmat beriň
 • Productshli önümlerimiz tejribeli inersenerler tarapyndan taýýarlanyldy.
 • 20-den gowrak ýurtda müşderilerimiz.

OEMHYZMAT WE AWTOMASI .A

iň soňkyhabarlar

has giňişleýin gör
 • Haýsy faktorlar täsir edýär ...

  PCR plitalarynyň we turbalarynyň işleýşine haýsy faktorlar täsir edýär?PCR (polimeraza zynjyr reaksiýasy) molekulalar biologiýasynda giňden ulanylýan usul bolup, alymlara belli bir DNK yzygiderliligini güýçlendirýär.Qualityokary hilli PCR plitalarynyň we turbalarynyň bolmagy ygtybarly we takyk netijeleri üpjün etmek üçin möhümdir.Su ...
  Koprak oka
 • Laboratoriýa näme üçin ...

  Laboratoriýa sarp edijileri näme üçin DNase we RNase mugt bolmaly?Molekulýar biologiýa pudagynda takyklyk we ygtybarlylyk iň möhümdir.Laboratoriýa sarp edilýän materiallaryň islendik hapalanmagy, ylmy gözlegler we anyklaýyş üçin agyr netijelere getirip biljek ýalňyş netijelere sebäp bolup biler ...
  Koprak oka
 • Uly näme ...

  Geçirijide iň uly kynçylyk näme?Pipetting laboratoriýa synaglary we gözleg ulgamynda möhüm usuldyr.Suwuklygy (köplenç az mukdarda) turba diýilýän enjamy ulanyp, bir konteýnerden beýlekisine seresaplylyk bilen geçirmegi göz öňünde tutýar.Turbanyň takyklygy we takyklygy ...
  Koprak oka